www.chorwacja.co Apartamenty na każdą kieszeń!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Chorwacja.co


1. Informacje ogólne


 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Jadranka Tour z siedzibą w Gdyni ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jadranka Tour z siedzibą w Gdyni za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie Jadranka Tour, dokonania rezerwacji wstępnej i rezerwacji wiążącej oferty wybranego apartamentu w Chorwacji.
 3. Operatorem Serwisu jest firma Jadranka Tour Maria J. Nowicka-Serafin (dalej zwana "Jadranka") z siedziba w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej 16A/8, 81-614 Gdynia, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 69224, NIP: 586-134-07-28, REGON: 220348780.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu (dalej zwany "Klient"), który chce skorzystać z możliwości rezerwacyjnych systemu oraz dokonania wiążącej rezerwacji apartamentu w Chorwacji spośród dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Chorwacja.co


 1. "Jadranka" na stronie internetowej www.chorwacja.co zwanej dalej "Serwisem" umożliwia:
  • zapoznanie się, w szczególności przy użyciu wyszukiwarki, z rodzajami, lokalizacjami, wyposażeniem oraz cenami apartamentów i mieszkań wakacyjnych oferowanych w imieniu chorwackich właścicieli;
  • zgłoszenie zapytania o rezerwację wybranego apartamentu lub mieszkania;
  • dokonanie rezerwacji wybranego apartamentu lub mieszkania i na podstawie otrzymanych e-mailem od Serwisu wyliczeń, dokonać na wskazane konto wpłaty wskazanej dla danego obiektu opłaty rezerwacyjnej. Kwota wpłacona na wezwanie stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 § 1 kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do dokonania wiążącej rezerwacji dla określonej ilości osób apartamentu w Chorwacji na okres i w terminie uzgodnionym z klientem.
 2. Serwis umożliwia klientom dokonanie wiążącej rezerwacji konkretnego, wybranego dla określonej ilości osób na określony i w ustalonym terminie poprzez wpłatę na wskazane konto obowiązującego dla danej oferty zadatku rezerwacyjnego.
 3. Serwis umożliwia klientom dokonanie wpłaty zadatku w walucie krajowej lub w euro, przy czym kurs przeliczenia euro liczony jest według tabeli C Narodowego Banku Polskiego (kurs sprzedaży) z dnia dokonania wstępnej rezerwacji.
 4. Rezerwacja staje się wiążąca z chwilą wpływu na wskazane konto zadatku rezerwacyjnego, który obligatoryjnie nastąpić musi w ciągu 48 godzin od otrzymania przez klienta wyliczenia z podaniem kont dla wpłaty. W przypadku rezerwacji wstępnych dokonywanych w trakcie weekendu i w dni bezpośrednio weekend lub dni wolne od pracy poprzedzające, czas na dokonanie wpłaty zadatku odpowiednio przedłuża się do 72 godzin lub do pierwszego dnia następującego po weekendzie lub dniu (dniach) wolnych od pracy.
 5. Proponując klientom oferty pobytów wakacyjnych w Chorwacji Jadranka określa w Serwisie następujące niezbędne informacje:
  • miejsce pobytu,
  • opis apartamentu lub mieszkania wakacyjnego z podaniem podstawowych danych jak: powierzchnia, ilość miejsc do spania, standard, wyposażenie itp.,
  • daty dostępności oferty,
  • dokumentację fotograficzną miejscowości, obiektu i apartamentu lub mieszkania wakacyjnego.

3. Zasady korzystania z serwisu Chorwacja.co


 1. Wybór kryteriów rezerwacji. Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych obiektów turystycznych przy użyciu wyszukiwarek na stronie głównej korzystając z zakładek:
  • Na lądzie, Na wyspach lub Dowolna.
  • Z wyszukiwaniem wg ilości osób i terminu wyjazdu oraz okresu planowanego pobytu.
 2. Klient może także zwrócić się e-mailem o wskazanie ofert według określonych przez siebie wymogów i wówczas otrzyma wykaz symboli ofert spełniających jego oczekiwania i dostępnych we wskazanym terminie.
 3. Dane niezbędne dla sporządzenia klientowi oferty to: lokalizacja miejsca planowanego urlopu, terminu wyjazdu i okresu pobytu, ilości osób, wieku dzieci i ewentualnych dodatkowych wymogów i oczekiwań. Wyklucza się możliwość podróżowania ze zwierzętami bez uzyskania potwierdzenia takiej możliwości od Serwisu.
 4. Przyjazd bez uzyskania zgody i potwierdzenia takiej możliwości może zakończyć się odmową zakwaterowania klienta po przybyciu na miejsce bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony Serwisu i właściciela obiektu. Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku przyjazdy większej od wskazanej przy rezerwacji ilości osób.
 5. Rezerwacja on-line wybranego apartamentu lub mieszkania wakacyjnego. Użytkownik dokonuje rezerwacji konkretnego apartamentu lub mieszkania wakacyjnego dla określonej ilości osób w ustalonym terminie i na wybrany okres czasu, podając przy tym dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz dane pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji.
 6. Użytkownik zapoznaje się i akceptuje Regulamin serwisu, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji dokonanej rezerwacji.
 7. Płatność zadatku rezerwacyjnego następuje przelewem elektronicznym lub tradycyjnym na wskazane konto. Pozostałą należność (różnicę pomiędzy kosztem rezerwacji a wpłaconym zadatkiem) klient płaci właścicielowi obiektu natychmiast po przyjeździe na miejsce, najpóźniej następnego dnia rano; w określonych w Serwisie przypadkach klient płaci również obowiązującą taksę klimatyczną w przypadku nie wliczenia jej w koszt wynajmu przez właściciela obiektu. Informacja na ten temat znajduje się w Serwisie przy każdej ofercie, zaś wysokość taksy w przypadkach jej nie wliczenia w cenę wynajmu podana jest dla wszystkich miejscowości w zakładce Więcej na stronie głównej.
 8. Dojazd na miejsce wyłącznie we własnym zakresie.
 9. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie umowy. Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Serwisu następuje w trybie:
  • rezerwacji on-line według zasad określonych w pkt. 3.2.,
  • - wpłaty wskazanego zadatku rezerwacyjnego na wskazane konto,
  • potwierdzenie on-line przez Serwis otrzymania wpłaty zadatku wraz z podaniem danych adresowych zarezerwowanego obiektu, danych personalnych i kontaktowych właściciela obiektu,
  • potwierdzenie on-line rezerwacji przez właściciela obiektu w terminie 72-96 godzin od wpływu zadatku na konto Serwisu.
 10. Umowa zawierana jest w formie domyślnej on-line. Użytkownik przez dokonanie wpłaty zadatku akceptuje Regulamin Serwisu i ustalone on-line warunki zawierając w ten sposób umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
 11. W przypadku potrzeby otrzymania rachunku (Serwis nie jest płatnikiem podatku VAT!) konieczne jest zgłoszenie tego faktu na wstępnym etapie rezerwacji z uwagi na dodatkowe procedury związane z przepisami i zasadami w tym zakresie obowiązującymi w Chorwacji.
 12. W przypadku dokonania przez właściciela apartamentu jego wynajmu innemu klientowi w okresie ustalonym wstępnie, a przed wpływem na wskazane konto zadatku, lub odstąpieniu właściciela od ustaleń wstępnych z przyczyn obiektywnych, Jadranka zaproponuje inny apartament o tej samej kategorii i klasie cenowej. W takim przypadku stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zaś wpłacona kwota uznana zostanie za zaliczkę.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem Chorwacja.co


 1. Przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 4 lub wyższa, Googole Chrome 14 lub wyższa, Opera 11 lub wyższa.

5. . Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Jadranka Tour Maria J. Nowicka-Serafin zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Jadranka Tour z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Jadranka Tour w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
 4. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
 5. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies - informacje zapisywane przez serwer www.chorwacja.co na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 6. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te maja charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzając stronę www.chorwacja.co. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

6. Postanowienia końcowe, prawa autorskie


 1. Prezentowane na stronie internetowej www.chorwacja.co informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jadranka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Jadranka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Jadranka przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować do Operatora Serwisu: na adres do korespondencji: Jadranka Tour Maria J. Nowicka-Serafin, ul. Nauczycielska 16A/8, 81-614 Gdynia lub na adres mailowy biuro@jadranka.pl. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane droga elektroniczna terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz opis reklamacji.
 4. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Serwisowi Jadranka Tour. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
 5. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Jadranka Tour poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.chorwacja.co. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.